ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na realizację  usług polegających na realizacji zadań:

  1. Odkrzaczenie działki o pow. 3,3 ha z potencjalnym lęgowiskiem żółwia we wsi Likusy, zadanie nr HRP II / 2.
  2. Odkrzaczenie działki Muntowo, pow. 3,16 ha w ostoi Baranowo – potencjalnego lęgowiska żółwia, zadanie nr HRP II / 3.

związanych z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce i termin składania ofert.

  1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 2 października 2013 r
Uwaga zmiana w treści ogłoszenia:

Zmianie ulega punkt:

  1.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
  2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie:

Ppkt. 3) – ocena warunku według formuły „spełnia – nie spełnia”, warunek zostanie uznany za spełniony o ile wykonawca dostarczy referencje lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac bez zastrzeżeń. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub, jeżeli oferta składana jest drogą mailową dokumenty mogą zostać dostarczone w formie skanów - załączników do maila.

Gabriela Kułakowska

pdf uniewanienie_postpowania_14.10.pdf 17/10/2013, 09:47

pdf protokol_wyboru_odkrzaczanie.pdf 04/10/2013, 13:53

  1. pdf zmiana_w_ZAPYTANIU_OFERTOWYM_NA_ODKRZACZANIE.pdf

pdf zalacznik_nr_1_Muntowo_mapa.pdf

jpg zalacznik_nr_2_Czyznie_Muntowo.jpg

pdf zalacznik_nr_3_Likusy_mapa.pdf

jpg zalacznik_nr_4_Dzialka_86_Likusy.jpg

doc zalacznik_nr_5_-_formularz_ofertowy_odkrzaczanie.doc

 pdf zalacznik_nr_6_-_umowa_odkrzaczanie.pdf

pdf REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf 2013-09-25

logo_unia

 

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl