ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na realizację  usług polegających na realizacji zadania:

Administrowanie bazą GIS

 – wraz z rozbudową modułu wprowadzania obserwacji i opracowaniem bazy występowania potencjalnych siedlisk żółwia błotnego.

związanych z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce, termin i forma złożenia oferty.

  1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 30 września 2013 r.
Zamawiając otrymał pytania dot. ww zamówienia, na które udziala odpowiedzi:
Zamawiający dokonał zmian w treści ogłoszenia:

Zmiany dotyczą:
  1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek dotyczący:

posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch prac polegających na wykonaniu bazy danych w oparciu o modelowanie przestrzeni przyrodniczej o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto każda.

2. Ocena spełnienia ww. warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie:

ppkt. 1) – warunek zostanie uznany za spełniony o ile wykonawca dostarczy referencje lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac bez zastrzeżeń.

Nie spełnienie warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
z postępowania.

Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, jeżeli oferta składana jest drogą mailową dokumenty mogą zostać dostarczone w formie skanów - załączników do maila.

VII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty.

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 2 października 2013 r.

Gabriela Kułakowska


Załączniki:

pdf zal_nr_2_-_umowa_baza_GIS.pdf 24/09/2013, 11:33

logo_unia

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl