Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę brodu i remont drogi dojazdowej w obrębie Kaczały, gm. Narew

wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty_na_budow_brodu_i_remont_drogi_dojazdowej_w_obrbie_Kaczay.pdf

 

pdf ogłoszenie_o_przetargu.pdf

doc załącznik 1 - formularz ofertowy.doc

doc załącznik 2 - wykaz robót.doc

doc załącznik 3 - wykaz osób.doc

pdf załącznik 4 - wzór umowy.pdf

pdf załącznik 5 - decyzja_RDOŚ.pdf

pdf załącznik 6 - przedmiar robót.pdf

pdf załącznik 6 - specyfikacje techniczne STWiOR.pdf

pdf załącznik 6 - projekt budowlany-wykonawczy.pdf

pdf Załącznik.1 do projektu budowlanego.pdf

pdf Załącznik 2 do projektu budowlanego.pdf

pdf Załącznik 3 do projektu budowlanego.pdf

pdf Załącznik 4 do projektu budowlanego.pdf

pdf Załącznik A do projektu budowlanego.pdf

 

pdf Regulamin zawierania umów PTOP.pdf

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl