W dniu 30 stycznia 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na zakup koszulek

związany z realizacją zadania E.2 wchodzącego w zakres projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" LIFE11 NAT/PL/000436, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zawiadomienie_o_uniewanieniu_przetargu_14.02.2013.pdf

 

pdf zmiana_ogoszenia_o_przetargu_01.02.2013.pdf

pdf załącznik_03_specyfikacja_nadruki_-_zmieniony 01.02.2013.pdf

png załącznik_3a_logo_PTOP

png załącznik_3b_logo_Natura_Int._Polska

 

pdf Odpowiedzi_na_pytania_oferentów_31.01.2013.pdf

 

pdf ogłoszenie_o_przetargu_koszulki.pdf

doc załącznik_nr_01_formularz_ofertowy_koszulki.doc

pdf załącznik_02_specyfikacja_koszulki.pdf

pdf załącznik_03_specyfikacja_nadruki.pdf

pdf załącznik_nr_04_projekt_umowy_koszulki.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_dubelt.pdf

Dnia 30 stycznia 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255,) w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zakup:

15 loggerów GPS i 2 stacji sczytujących dane

Postępowanie związane jest z realizacją zadania A.3 będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu.pdf

doc załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdf załącznik_nr_2_wzór_umowy.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_dubelt.pdf

W dniu 29 stycznia 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

usuwanie nalotu krzewów na wyspie na jeziorze Ryńskim

wchodzących w zakres projektu "Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

  wybor_oferty - 07.02.2013 r. (141 kB)

00_zapytanie_cenowe_wycinka - 29.01.2013 r. (162 kB)

01_zalacznik_nr_1_oferta_wycinka - 09.02.2012 r. (234 kB)

02_zalacznik_nr_2_umowa_wycinka - 09.02.2012 r. (170 kB)

03_zalacznik_nr_3_Rynskie_mapa  - 09.02.2012 r. (354 kB)


loga_ckps_1

W dniu 23 stycznia 2013 r  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

odkrzaczeniu 7 oczek wodnych

która jest związana z realizacją zadania pt. odkrzaczenie 7 oczek wodnych znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 49, 60, 22/5, 31/1, 32/1 obręb Żywkowo”– będącego częścią projektu "Bocian w Naturze - Ochrona bociana białego na terenie Ostoi Warmińskiej" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybor_oferty - 04.02.2013 r. (167 Kb)

00_zapytanie_ofertowe_odkrzczanie - 23.01.2013 r.(193 Kb)

01_zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_odkrzaczanie - 23.01.2013 r. (198 Kb)

02_zalacznik_nr_2_umowa_odkrzaczanie - 23.01.2013 r. (218 Kb)

03_zalacznik_nr_3_mapa_pogladowa - 23.01.2013 r. (79 Kb)

03_zalacznik_nr_3_mapa_poglądowa  - 23.01.2013 r. (57 Kb)

03_zalacznik_nr_3_mapa_poglądowa - 23.01.2013 r. (67 Kb)

logo_ptop_nfos_2

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

ZAKUP GEOLOKATORÓW

który jest związany z realizacją zadania A.3 będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybr_oferty.pdf

pdf zapytanie-geolokatory.pdf

 pdf Regulamin_zawierania_umów_dubelt.pdf

2012-08-17_141141

W dniu 7 stycznia 2013 roku Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na:

PODPISANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NA TELEFON KOMÓRKOWY,

 która jest związana z realizacją zadania „Telefony, fax”, będącego częścią projektu Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_postępowania_Tel._komórkowy.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe_Tel._komórkowy.pdf

docx Załącznik_nr1_ formularz_ofertowy_Tel. komórkowy.docx

pdf Regulamin_zawierania_umów_07.01.2013.pdf

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl