W dniu 29 sierpnia 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu na:

ODTWORZENIE ŁĄK W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ - 2013

prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień, opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w związku z realizowanym projektem „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” LIFE08 NAT/PL/000510.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 10.09.2013 (774 kb)

pdf SIWZ łąki 2013.pdf 29.08.2013 (775 kb)

pdf Załącznik 1 - szczegółowy opis.pdf 29.08.2013 (596 kb)

pdf Załącznik 2 - miejsce realizacji zmodyfikowany 05.09.2013.pdf

doc Załącznik 3 - formularz "OFERTA".doc 29.08.2013 (50 kb)

doc Załącznik 4 - wykaz zrealizowanych robót.doc 29.08.2013 (56 kb)

doc Załącznik 5 - wykaz potencjału technicznego.doc 29.08.2013 (57 kb)

pdf Załącznik 6- oświadczenie.pdf 29.08.2013 (557 kb)

pdf Załącznik 7 - wzór umowy.pdf 29.08.2013 (698 kb)

pdf Modyfikacja ogłoszenia - Załącznik 2.pdf

 

 

W dniu 23 sierpnia 2013 r. (publikacja w Europejskim Biuletynie Zamówień Publicznych) Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu:
nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGOOGŁOSZENIE O PRZETARGUna realizację zadania pod nazwą „Budowa wieży widokowej na terenie Puszczy Knyszyńskiej” (HRP II, Zad. 13).Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu_wieża_II.pdf

pdf ogłoszenie_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_1-Formularz_ofertowy_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_2-Wykaz_usług_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_3-Wykaz_osób_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_4-Wzór_umowy-1_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_5_Regulamin_zawierania_umow.pdf

pdf Zaacznik_nr_6-A01.Projekt.pdf

pdf Załacznik_nr_7-A02.Rzut_poziomu_1_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_8-A03.Rzut_poziomu_2_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_9-A04.Przekrój_A-A_wieżą_II.pdf

pdf Załacznik_nr_10-A05.Elewacja_NE_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_11-A06.Elewacja_SE_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_12-A07.Elewacja_SW_wieżą_II.pdf

pdf Załacznik_nr_13-A08.Elewacja_NW_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_14-A09.Widoki_wieżą_II.pdf

pdf Załącznik_nr_15-K01_Rzut_fundamentów_wieżą_II.pdf

pdf Załacznik_nr_16-K02_Schemat_stropu_widok_oglny_wieżą_II.pdf

pdf Załacznik_nr_17-K03_Schemat_dachu_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_18-Projekt_budowlany_wieża_II.pdf

pdf Załącznik_nr_19-Opis_techniczny_konstrukcyjny_wieżą_II.pdf

pdf Załacznik_nr_20-Projekt_wykonawczy_architektoniczny_i_konstrukcyjny.pdf

pdf Załacznik_nr_21-Przedmiar_robót_wieża_II.pdf

pdf Załacznik_nr_22-Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robt_budowlanych.pdf

loga_ckps_1

W dniu 9 sierpnia 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków prosi o wycenę i ofertę na usługę cateringową w zakres której wejdzie dostarczenie wyżywienia dla uczestników workcampów odbywających się w Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku (gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie).

pdf rozstrzygnięcie_catering.pdf

doc ogłoszenie_catering_09.08.2013.doc

doc ogłoszenie_catering_09.08.2013_załącznik_nr_1.doc

pdf ogłoszenie_catering_09.08.2013_załącznik_nr_2-wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_3_Regulamin_zawierania_umów.pdf

 

loga_ckps_1


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zleceniodawcą", w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na:

obsługę w zakresie tłumaczeń na język angielski tekstów związanych z realizacją projektu

 „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Informacja_o_zmianie_zapytania_tumacz.pdf

pdf zapytanie_tłumacz.pdf

Loga_wszystkie_copy

W dniu 26.07.2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. SERWIS TOALETY PRZENOŚNEJ 2, będącego częścią projektu „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poniżej pliki pdf do pobrania.

doc Wybór najkorzystniejszej oferty.doc 30.07.2013 (41 kb)

pdf Zapytanie serwis.pdf 26.07.2013 (50 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 26.07.2013 (52 kb)

pdf Załącznik 2 - wzór umowy.pdf 26.07.2013 (55 kb)

pdf Załącznik 3 - regulamin_z_u.pdf 26.07.2013 (255 kb)

loga_ckps_1

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację robót budowlanych pod nazwą: Przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenie i w otoczeniu rezerwatu "Rabinówka" poprzez budowę urządzeń hydrotechnicznych, wchodzących w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór najkorzytniejszej oferty.pdf 21.08.2013 (108 kb)

pdf Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf 9.08.2013 (68 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 26.07.2013 (139 kb)

doc Załącznik1 - formularz ofertowy.doc 26.07.2013 (70 kb)

doc Załącznik2 - wykaz robót.doc 26.07.2013 (65 kb)

doc Załącznik3 - wykaz osób.doc 26.07.2013 (61 kb)

pdf Załącznik 4 - wzór umowy.pdf 26.07.2013 (124 kb)

pdf Załącznik 5 - decyzja RDOŚ.pdf 26.07.2013 (438 kb)

pdf Załącznik 6 - decyzja RDOŚ.pdf 26.07.2013 (371 kb)

pdf Załącznik 7 - przedmiary.pdf 26.07.2013 (207 kb)

pdf Załącznik 7 - STWiOR.pdf 26.07.2013 (3 186 kb)

pdf Załącznik 7 - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY 26.07.2013 (11,5 Mb)

pdf Załącznik 8 - przedmiar.pdf 26.07.2013 (199 kb)

pdf Załącznik 8 - STWiOR.pdf 26.07.2013 (2 202 kb)

pdf Załącznik 8 - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 26.07.2013 (18,3 Mb)

 

pdf Ogłoszenie przesłane do publikacji w DzU UE.pdf 24.07.2013 (157 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 24.07.2013 (45 kb)

alt

Numer postępowania: NRZ/07/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego

zadania będącego częścią projektu „Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę  należy  złożyć  w  Sekretariacie  PTOP  przy  ul.  Ciepłej  17,  Białystok  15-475  w  formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ofertę należy złożyć do dnia 05/08/2013r. 

pdf wybór oferty.pdf 06/08/2013

pdf zmiany_-_zapytanie_ofertowe_inspektor_29_7_13.pdf 29/07/2013, 15:12

pdf zapytanie_ofertowe_inspektor_22_7_13.pdf 23/07/2013, 10:30

doc Za_1_i_4_do_zapytania_inspektor_22_7_13.doc 23/07/2013, 10:30

pdf wzor_umowy_inspektor_22_7_13.pdf 23/07/2013, 10:30

pdf Regulamin_Z_U.pdf 23/07/2013, 10:30

zip zacznik2.zip

zip zacznik2a.zip

 

 

loga_ckps_1

W dniu 16 lipca 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację zadania pod nazwą „Budowa wieży widokowej na terenie Puszczy Knyszyńskiej” (HRP II, Zad. 13).

Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf unieważnienie_przetargu_wieża.pdf

pdf Ogłoszenie_wieża.pdf

pdf Załacznik_nr_1-Formularz_ofertowy.pdf

pdf Załącznik_nr_2-Wykaz_usług.pdf

pdf Załącznik_nr_3-Wykaz_osób.pdf

pdf Załącznik_nr_4-Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_5_Regulamin_zawierania_umow.pdf

pdf Załącznik_nr_6-A01.Projekt_zagosp_terenu.pdf

pdf Załącznik_nr_7-A02.Rzut_poziomu_1.pdf

pdf Załącznik_nr_8-A03.Rzut_poziomu_2.pdf

pdf Załącznik_nr_9-A04.Przekrj_A-A.pdf

pdf Załacznik_nr_10-A05.Elewacja_NE.pdf

pdf Załącznik_nr_11-A06.Elewacja_SE.pdf

pdf Załącznik_nr_12-A07.Elewacja_SW.pdf

pdf Załącznik_nr_13-A08.Elewacja_NW.pdf

pdf Załacznik_nr_14-A09.Widoki.pdf

pdf Załącznik_nr_15-K01_Rzut_fundamentów.pdf

pdf Załącznik_nr_16-K02_Schemat_stropu_widok_oglóny.pdf

pdf Załacznik_nr_17-K03_Schemat_dachu.pdf

pdf Załacznik_nr_18-Projekt_budowlany.pdf

pdf Załącznik_nr_19-Opis_techniczny_konstrukcyjny.pdf

pdf Załącznik_nr_20-Projekt_wykonawczy_architektoniczny_i_konstrukcyjny.pdf

pdf Załacznik_nr_21-Przedmiar_robót.pdf

pdf Załacznik_nr_22-Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót_budowlanych.pdf

pdf Ogłoszenie_TED_budowa_wieży_widokowej.pdf

loga_ckps_1

W dniu 16 lipca 2013 r. (12 lipca 2013 r. wysłane do Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych) Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację zadań pod nazwą „Promocja projektu” (HRP III, Zad. 1) i „Przygotowanie 100 szt. wyprawek dla wolontariuszy PTOP uczestniczących w workcampach na rzecz ochrony cietrzewia” (HRP III, Zad. 4).

Zadania te wchodzą w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf Rozstrzygnięcie_promocja.pdf

pdf ogłoszenie_promocja.pdf

pdf Załącznik_nr_1_promocja.pdf

pdf Załącznik_nr_2_promocja.pdf

pdf Załącznik_nr_3_promocja.pdf

pdf Załącznik_nr_4_regulamin_zawierania_umów.pdf

pdf Załącznik_graficzny_nr_1_-_torba_pkt_I_5a.pdf

pdf Załącznik_graficzny_nr_2_-_koszulka_pkt_I_6a.pdf

pdf Załącznik_graficzny_nr_3_-_torba_pkt_I_6b.pdf

pdf TED_ogłoszenie_promocja.pdf

loga_ckps_1

W dniu 18.07.2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. SERWIS TOALETY PRZENOŚNEJ, będącego częścią projektu „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegóły poniżej.

pdf Unieważnienie serwisu toalety.pdf26.07.2013 r. (40 kb)

pdf Zapytanie serwis.pdf 18.07.2013 r. (50 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 18.07.2013 r (54 kb)

pdf Załącznik 2 - wzór umowy.pdf 18.07.2013 r. (54 kb)

pdf Załącznik 3 - regulamin_z_u.pdf 18.07.2013 r. (255 kb)

alt

Numer postępowania: NRZ/06/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Dostawę komputera stacjonarnego wraz z osprzętem i oprogramowaniem,

 

która jest związana z realizacją zadania będącego częścią projektu „Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę cenową (ze wskazaniem nazwy, producenta oferowanego sprzętu i oprogramowania) należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-471 w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ofertę należy złożyć do dnia 22/07/2013r.

Osobą do kontaktu jest Gabriela Kułakowska – tel. 85 664 22 55

pdf informacja_o_wyborze_oferty_kom.pdf 25/07/2013, 09:36

pdf NRZ_zapytanie-komputer_15_07_2013.pdf

pdf Zalacznik_nr_1-wzor_umowy15_07_2013.pdf 15/07/2013, 13:37

pdf Regulamin_Z_U.pdf 15/07/2013, 13:37

loga_ckps

 

 

 


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Budowa trzech wież widokowych w dolinie Narewki.

Uwaga! W dniu 26.07.2013 r. wprowadzono zmiany w ogłoszeniu o przetargu oraz w odpowiedzi na pytania Wykonawcy uzupełniono dokumentację techniczną.

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf 20.08.2013 (100 kb)

pdf Zmiana ogłoszenia, odpowiedzi na pytania.pdf 26.07.2013 (84 kb)

pdf Ogłoszenie o zmianie przesłane do publikacji w DzU UE.pdf 26.07.2013 (115 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 16.07.2013 (128 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 16.07.2013 (67 kb)

doc Załącznik 2 - wykaz prac.doc 16.07.2013 (62 kb)

pdf Załącznik 3 - wzór umowy.pdf 16.07.2013 (100 kb)

zip Załącznik 4 - wieża nr 1 26.07.2013 (6,43 Mb)

zip Załącznik 4 - wieża nr 2 26.07.2013 (6,53 Mb)

zip Załącznik 4 - wieża nr 3 26.07.2013 (6,40 Mb)

pdf Załącznik 4 - decyzje,pozwolenia.pdf 16.07.2013 (250 kb)

zip Załącznik 4 - STWiORB 26.07.2013 (1,13 Mb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 16.07.2013 (255 kb)

pdf Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DzU UE.pdf 12.07.2013 (115 kb)

alt

Ogrodzenie stałe i z pastuchem elektrycznym.

W dniu 18/06/2013 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w związku z realizacją projektu "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ LIFE08 NAT/PL/000510, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), na realizację przedmiotu zamówienia pn."Zadanie C6: Ogrodzenie stałe z pastuchem elektrycznym".

pdf Zapytanie_ofertowe_ogrodzenie_PK_2013.pdf 18/06/2013, 14:40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin"), w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza do składania ofert na:

wykonaniu usług geodezyjnych

związanych z realizacją zadania C.3 (Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk).

pdf Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

pdf Załącznik 1 Mapa-Kaniuki-Kozliki.pdf

pdf Załącznik 2 Mapa-Trzescianka.pdf

Loga_wszystkie_copy

W dniu 10.06.2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. DOSTAWA TOALETY PRZENOŚNEJ 2, będącego częścią projektu „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poniżej pliki do pobrania.

pdf wybór oferty najkorzystniejszej.pdf 20.06.2013 (60 kb)

pdf zapytanie.pdf 10.06.2013 (49,7 kb)

doc załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 10.06.2013 (54,0 kb)

pdf załącznik 2 - wzór umowy.pdf 10.06.2013 (45,1 kb)

pdf załącznik 3 - regulamin zawierania umów.pdf 10.06.2013 (43,1 kb)

alt

 

W dniu 29.05.2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. DOSTAWA TOALETY PRZENOŚNEJ, będącego częścią projektu „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegóły w załącznikach poniżej.

pdf uniewaznienie_postepowania_brak_srodkw.pdf 57.97 Kb 10/06/2013, 10:54

pdf zapytanie.pdf 29.05.2013 (49,9 kb)

doc załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 29.05.2013 r. (54,0 kb)

pdf załącznik 2 - wzór umowy.pdf 29.05.2013 r. (45,1 kb)

pdf załącznik 3 - regulamin zawierania umów.pdf 29.05.2013 r. (43,1 kb)

alt

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na:

            ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, ORAZ CARTRIDŻY I TONERÓW,

który jest związany z realizacją zadania będącego częścią projektu „Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferty należy złożyć do dnia 24 maja 2013 r. na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, faksem: 085 6642255, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

pdf informacja_o_wyborze_oferty.pdf

pdf zapytanie_ofertowe_mat_biur_439.pdf

doc zal_nr_1_mat_biur_439.doc

doc zal_nr_2_mat_biur_439.doc

pdf projekt_umowy_materialy_b_439.pdf

Zaacznik_4_-_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW.pdf

logo_unia

 

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert celem wyłonienia wykonawcy zamówienia na:

Wykonanie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej nieruchomości położonej we wsi Likusy, gmina Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie.

związanego z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim, etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zapytanie_wycena_nieruchomosci.pdf 10/05/2013, 15:48

doc zal_nr_1_-_formularz_ofertowy_wycena.doc

pdf REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf

pdf protokol_wyboru_wykonawcy_wycena_zie.pdf

 

logo_unia 

 

30 kwietnia 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255,) zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usług związanych z realizacją zadania C.3 (odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk) polegających na:

odtworzeniu nieużytkowanych łąk w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi

pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


pdf Ogłoszenie_o_przetargu.pdf

xls Zal._nr_1_wykaz_działek.xls

pdf Zal._nr_2_lokalizacja_działek.pdf

 pdf Zal._nr_2a_Kaniuki.pdf

pdf Zal._nr_2b_Trześcianka.pdf

doc Zal._nr_3_formularz_ofertowy.doc

doc Zal._nr_4_wykaz_robót.doc

doc Zal._nr_5_potencjał_techniczny.doc

doc Zal._nr_6_oświadczenie.doc

pdf Zal._nr_7_wzór_umowy.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_dubelt.pdf

Loga_wszystkie_copy

 

W dniu 2013/04/22 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w związku z realizacją projektu "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ LIFE08 NAT/PL/000510, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), na realizację przedmiotu zamówienia pn.Zakup koników polskicjh i krów polskich czerwonych – 2013, zadanie c6.

pdf Zapytanie_ofertowe_koniki_i_krowy_2013.pdf

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl