W dniu 16 maja 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania związanego z obsługą prawną projektu Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumenty do pobrania poniżej.

pdf zapytanie_ofertowe.pdf

pdf załącznik nr 1 - plan udzielania zamówień.pdf (36 KB)

pdf załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (101 KB)

pdf Rozstrzygnicie_zapytania_ofertowego.pdf (101 KB)

pdf regulamin_zawierania_umow_07.05.2012.pdf

alt

 

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Zakup pułapek na żółwie – 4 szt.

który jest związany z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa 22/05/2012r.

pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf 15/05/2012

pdf zapytanie_zolw_pulapki.pdf 15/05/2012

pdf zal_nr_1_-_umowa_pulapki.pdf

pdf protokul_wyboru_pulapki.pdf

loga_ckps_1

 

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Zakup nadajników radiotelemetrycznych – 10 szt.

który jest związany z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf 14/05/2012

pdf zapytanie_zolw_nadajniki_radiotelemetryczne.pdf

pdf zalacznik_nr_1_umowa_telemetria.pdf

pdf protokul_wyboru_telemetria.pdf

loga_ckps_1

 

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami

który jest związany z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf protokul_wyboru_aparat.pdf

pdf zolw_zapytanie_aparat.pdf

pdf zalacznik_nr_1_umowa_aparat.pdf

pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf 14/05/2012, 14:07

loga_ckps_1

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Zakup rejestratorów temperatury z akcesoriami i oprogramowaniem - 10 szt.,

 

Zadanie jest częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa 21 maja 2012 roku.

Uwaga dnia 16 maja dokonano zmian w punkcie I. zapytania ofertowego.

pdf protokol_wyboru_czujniki.pdf

pdf czujniki_zapytanie_-_zmienione.pdf 16-05-2012

pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf 10/04/2012, 12:46

pdf zalacznik_nr_1_-_czujniki_umowa.pdf 11/05/2012, 12:42

pdf czujniki_zapytanie.pdf 11/05/2012, 12:42  

loga_ckps_1

 

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

redukcję drapieżników w ostojach rybitw

wchodzących w zakres projektu "Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybór_oferty (125 kb) - 08.05.2012

00_zapytanie_redukcja_norki (221 kb) - 25.04.2012

01_zalacznik_nr_1_formularz_norki (346 kb) - 25.04.2012

02_zalacznik_nr_2_umowa_norki (204 kb) - 25.04.2012

03_zalacznik_nr_3_zarz_Kwiecewo (1 182 kb) - 25.04.2012

04_zalacznik_nr_4_zarz_Satopy (962 kb) - 25.04.2012

loga_ckps_1

W dniu 24 kwietnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55, adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

na realizację usługi o nazwie: Ocena liczebności cietrzewia na 19 tokowiskach zlokalizowanych na terenie Puszczy Knyszyńskiej w latach 2012, 2013 i 2014,

wchodzącej w zakres projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pliki do pobrania:

pdf rozstrzygnięcie.pdf

pdf ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_TED.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu.pdf

pdf ogłoszenie_o_zamówieniu_TED.pdf

doc załacznik_1.doc

doc załacznik_2.doc

pdf załacznik_3.pdf

pdf regulamin_zawierania_umów_07.05.2012.pdf

loga_ckps_1

W dniu 19 kwietnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE 08NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)., na „ODTWARZANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW ŁOWIECKICH POPRZEZ EKSTENSYWNY WYPAS BYDŁA – BUDOWA TRWAŁEGO ELEKTRYCZNEGO OGRODZENIA PASTWISKA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ – 2012 R.”

pdf Rozstrzygnicie.pdf (57,6 KB)

pdf Modyfikacja ogłoszenia.pdf (35,8 KB)

pdf Zmieniony załącznik nr 1.pdf (33,7 KB)

pdf Siwz.pdf (66,8 KB)

pdf Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (33,8 KB)

pdf Załącznik nr 2 - Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.pdf (19,7 KB)

doc Załącznik nr 3 - Formularz „OFERTA”.doc (44,0 KB)

doc Załącznik nr 4 -Wykaz posiadanego lub będącego w dyspozycji potencjału technicznego.doc (56,0 KB)

pdf Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy.pdf (22,7 KB)


W dniu 17 kwietnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza ponownie:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:
redukcję drapieżników w ostojach rybitw 2
wchodzących w zakres projektu "Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zawiadomienie_o_unieważnieniu_norki (300 kb) - 25.04.2012

00_zapytanie_redukcja_norki (221 kb) - 17.04.2012

01_zalacznik_nr_1_formularz_norki (346 kb) - 17.04.2012

02_zalacznik_nr_2_umowa_norki (204 kb) - 17.04.2012

03_zalacznik_nr_3_zarz_Kwiecewo (1 182 kb) - 17.04.2012

04_zalacznik_nr_4_zarz_Satopy (962 kb) - 17.04.2012

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Wydanie folderu edukacyjnego. Opracowanie, skład i wydruk folderu.

 

Zadanie jest częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 11 kwietnia 2012 r. dokonano zmian w Zapytaniu w punkcie - "IV Kryteria i tryb oceny ofer".

Dodano wyjaśnienie o sposobie obliczania ilości punktów uzyskanych przez daną ofertę.

pdf zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

 pdf ZAPYTANIE_FOLDER_-_zmienione.pdf 11/04/2012, 15:06

pdf Zapytanie_FOLDER.pdf 10/04/2012, 12:45

pdf UMOWA_folder.pdf 10/04/2012, 12:45

pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf 10/04/2012, 12:46

loga_ckps_1


 

W dniu 28 marca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

redukcję drapieżników w ostojach rybitw

wchodzących w zakres projektu "Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  zawiadomienie_o_unieważnieniu_zapytania_ofertowego (228 kb) - 12.04.2012

00_zapytanie_redukcja_norki (221 kb) - 28.03.2012

01_zalacznik_nr_1_formularz_norki (346 kb) - 28.03.2012

02_zalacznik_nr_2_umowa_norki (204 kb) - 28.03.2012

03_zalacznik_nr_3_zarz_Kwiecewo (1 182 kb) - 28.03.2012

04_zalacznik_nr_4_zarz_Satopy (962 kb) - 28.03.2012

 

loga_ckps_1

W dniu 27.03.2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

na realizację  usługi: opracowanie dokumentacji projektowych urządzeń wodnych  oraz robót ziemnych
dla rezerwatu Rabinówka

wchodzącej w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poniżej pliki do pobrania.

pdf rozstrzygnięcie.pdf (51,8 KB)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf (96 KB)

jpg załącznik 1 - mapa1.jpg (800 KB)

jpg załącznik 2 - mapa2.jpg (806 KB)

jpg załącznik 3 - mapa3.jpg (798 KB)

jpg załącznik 4 - mapa4.jpg (719 KB)

jpg załącznik 5 - mapa5.jpg (706 KB)

jpg załącznik 6 - mapa6.jpg (1385 KB)

doc załącznik 7 - formularz ofertowy.doc (56 KB)

pdf załącznik 8 - wykaz osób i oświadczenie o uprawnieniach.pdf (46 KB)

pdf załącznik 9 - wzór umowy.pdf   (93 KB)

pdf ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.03.2012 r.pdf (141 KB)

pdf regulamin zawierania umów.pdf (55 KB)

 

alt

W dniu 21.03.2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na: wykonanie usług geodezyjnych

wchodzących w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybór oferty.pdf

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf (79 KB)

jpg załącznik 1 do ogłoszenia - mapa1.jpg (807 KB)

jpg załącznik 2 do ogłoszenia - mapa2.jpg (242 KB)

jpg załącznik 3 do ogłoszenia - mapa3.jpg (599 KB)

jpg załącznik 4 do ogłoszenia - mapa4.jpg (341 KB)

doc załącznik 5 do ogłoszenia - formularz ofertowy.doc (52 KB)

pdf załącznik 6 do ogłoszenia - wzór umowy.pdf (72 KB)

pdf ogłoszenie o zamówieniu z 16.03.2012.pdf (139 KB)

pdf regulamin zawierania umów.pdf (55 KB)

alt

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zadania pt.:

Trzebież-usunięcie roślinności drzewiastej i krzewiastej na wybranych działkach w okolicach Mikołajek i miejscowości Gant na Mazurach.

wchodzącego w zakres projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf ogloszenie_o_udizeleniu_zamowienia_TED.pdf

pdf zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

 pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf

 pdf siwz_trzebiez.pdf 

pdf zalacznik_nr_1_Baranowo.pdf

pdf zalacznik_nr_2_Gant.pdf

pdf zalacznik_nr_3_Bagno_Biele.pdf

pdf zalacznik_nr_4_Prawdowo.pdf

pdf zalacznik_nr_5_Faszcze.pdf

doc zacznik_nr_6.doc

pdf zalacznik_nr_7.pdf

pdf ogloszenie_TED.pdf

loga_ckps_1

W dniu 02 marca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

KONKURS

na realizację usługi polegającej na:

realizacji filmu przyrodniczego według własnego scenariusza

która jest związana z realizacją zadania D.8 – Wydanie filmu o bocianie białym w Ostoi Warmińskiej wchodzącego w zakres projektu nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_film (367 KB) - 16.03.2012

odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_09.03.2012 (200 KB) - 12.03.2012

00_ogłoszenie_konkurs_film (246 KB) - 02.03.2012

01_formularz_konkursowy_film (217KB) - 02.03.2012

02_umowa_film (246KB) - 02.03.2012

03_oświadczenie_i_wykaz_filmów (173KB) - 02.03.2012

04_karta_oceny_filmu (280KB) - 02.03.2012

loga_life

W dniu 2 marca 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE 08NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)., na ODTWORZENIE ŁĄK W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ - 2012.

pdf rozstrzygnięcie.pdf

pdf SIWZ (94 kB)

pdf Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (53 kB)

pdf Załącznik nr 2 – Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia (46 kB)

doc Załącznik nr 3 – formularz „OFERTA” (45 kB)

pdf  Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych robót o podobnym charakterze w latach 2010 – 2011(58 kB)

pdf  Załącznik nr 5 – Wykaz posiadanego lub będącego w dyspozycji potencjału technicznego (59 kB)

pdf Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy (50 kB)

pdf Załącznik nr 7 – Wzór umowy (80kB)

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na:

REDUKCJĘ 500 DRAPIEŻNIKÓW NA TERENIE CZTERECH OSTOI CIETRZEWIA: RABINÓWKA, KRUSZYNIANY, OSTRÓW I CHOMONTOWCE

które są związane z realizacją zadania będącego częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zamowienie_redukcja.pdf

pdf Zaacznik_nr_1-Ostoja_Rabinowka.pdf

pdf Zaacznik_nr_2-Ostoja_Chomontowce.pdf

pdf Zaacznik_nr_3-Ostoja_Kruszyniany.pdf

pdf Zaacznik_nr_4-ostoja_cietrzewia_Ostrow.pdf

pdf Zaacznik_nr_5-formularz_ofertowy.pdf

pdf Zaaxcznik_nr_6-wzor_porozumienia.pdf

 

loga_ckps_1

 

 

W dniu 1 marca 2012 roku Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na:

REDUKCJĘ 500 DRAPIEŻNIKÓW NA TERENIE CZTERECH OSTOI CIETRZEWIA: RABINÓWKA, KRUSZYNIANY, OSTRÓW I CHOMONTOWCE,

które są związane z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 pdf PROTOK_ROZEZNANIA_DLA_UMOWY_NA_WYKONANIE_ZADA.pdf

pdf Zamówienie_redukcja.pdf

pdf Załącznik_nr_1-Ostoja_Rabinówka.pdf

pdf Załacznik_nr_2-Ostoja_Chomontowce.pdf

pdf Załącznik_nr_3-Ostoja_Kruszyniany.pdf

pdf Załącznik_nr_4-Ostoja_cietrzewia_Ostrow.pdf

pdf Załącznik_nr_5-formularz_ofertowy.pdf

pdf Załącznik_nr_6-wzór_porozumienia.pdf

pdf Załacznik_nr_7-Regulamin.pdf

W dniu 28 lutego 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok,  w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na: DOSTAWĘ DIVERÓW WRAZ Z OSPRZĘTEM, która jest związana z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie (49 kB)

pdf zapytanie ofertowe (56,1 kB)

doc wzór oferty (48,7 kB)

pdf wzór umowy (45,9kB)

pdf regulamin zawierania umów (44,4 kB)

alt

W dniu 14 lutego 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

dostawie łódki wiosłowej z silnikiem elektrycznym i przyczepką podłodziową

wchodzących w zakres projektu "Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybor_oferty - 23.02.2012 r. (136 kB)

00_zapytanie_cenowe_łódka - 14.02.2012 r. (222 kB)

01_zal_nr_1_formularz_ofertowy_łódka - 14.02.2012 r. (207 kB)

02_zal_nr_2_umowa_łódka - 14.02.2012 r. (241 kB)

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.