W dniu 19 września 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza po raz piąty:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

redukcję drapieżników w ostojach rybitw

wchodzących w zakres projektu "Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  wybor_oferty (140 kB) - 27.09.2012 r.

zapytanie_ofertowe_norki (162 kB) - 19.09.2012 r.

01_zalacznik_nr_1_formularz_norki (301 kB) - 19.09.2012 r.

02_zalacznik_nr_2_umowa_norki (167 kB) - 19.09.2012 r.

03_zalacznik_nr_3_zarz_Kwiecewo (1182 kB) - 19.09.2012 r.

 

loga_ckps

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ LIFE 08NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), na realizację przedmiotu zamówienia pn. ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU ROLNICZEGO.

pdf 27/09/2012, 13:17 Rozstrzygnicie_27_09_12.pdf

pdf Modyfikacja_SIWZ_24.09.12.pdf 24/09/2012, 15:51

pdf Odpowiedzi_na__pytania_24.09.12.pdf 24/09/2012, 15:52

pdf Odpowiedzi_na__pytania_21.09.12.pdf 21/09/2012, 16:05

pdf Odpowiedzi_na__pytania_20.09.12.pdf 21/09/2012, 16:05

pdf modyfikacja siwz.pdf 20.09.2012 r. (109 KB)

pdf siwz - maszyny rolnicze.pdf 18.09.2012 r. (200 KB)

pdf zalącznik nr 1 do siwz.pdf 18.09.2012 r. (152 KB)

pdf zalącznik nr 2 do siwz.pdf 18.09.2012 r. (97,2 KB)

pdf zalącznik nr 3 do siwz.pdf 18.09.2012 r. (130 KB)

W dniu 12.09.2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację  robót budowlanych pod nazwą: Przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenie rezerwatu "Gorbacz” poprzez budowę urządzeń hydrotechnicznych wchodzących w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

jpg rozstrzygnicie_cz._1.jpg

jpg rozstrzygnicie_cz._2.jpg

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 17.09.2012 r. (122 KB)

doc załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 17.09.2012 r. (62,5 KB)

doc załącznik nr 2 - wykaz wykonanych robót.doc 17.09.2012 r. (33,5 KB)

doc załącznik nr 3 - wykaz osób.doc 17.09.2012 r. (37 KB)

pdf załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf 17.09.2012 r. (109 KB)

pdf załącznik nr 5 - decyzja RDOŚ, znak WPN.670.1.70.2011.BM.pdf 17.09.2012 r. (1 385 KB)

pdf załącznik nr 6 - wytyczne nadzoru przyrodniczego.pdf 17.09.2012 r. (42,1 KB)

zip załącznik nr7a - dokumentacja techniczna.zip 17.09.2012 r. (3 160 KB)

zip załącznik nr7b - dokumentacja techniczna.zip 17.09.2012 r. (3 760 KB)

zip załącznik nr7c - dokumentacja techniczna.zip 17.09.2012 r. (2 750 KB)

pdf ogłoszenie przekazane do publikacji w dzu ue.pdf 12.09.2012 r (127 KB)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 12.09.2012 r. (44,4 KB)

alt

W dniu 12.09.2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację  robót budowlanych pod nazwą: Przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenie rezerwatu "Jezioro Wiejki” poprzez budowę urządzeń hydrotechnicznych wchodzących w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie.pdf 2.10.2012 r. (51 KB)

 pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 17.09.2012 r. (121 KB)

doc załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 17.09.2012 r. (62,5 KB)

doc załącznik nr 2 - wykaz wykonanych robót.doc 17.09.2012 r. (33,5 KB)

doc załącznik nr 3 - wykaz osób.doc 17.09.2012 r. (37 KB)

pdf załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf 17.09.2012 r. (109 KB)

 

pdf załącznik nr 5 - decyzja WPN.670.1.70.2011.BM.pdf 17.09.2012 r. (2 190 KB)

 pdf załącznik nr 6 - wytyczne nadzoru przyrodniczego.pdf 17.09.2012 r. (42,1 KB)

 zip załącznik nr 7 -dokumentacja technicza próg bystrotok.zip 17.09.2012 r. (3 600 KB)

zip załącznik nr 8 - dokumentacja techniczna: przepust, grobla.zip 17.09.2012 r. (1 800 KB)

pdf ogłoszenie przekazane do publikacji w dzu ue.pdf 12.09.2012 r. (127 KB)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 12.09.2012 r. (44,4 KB)

alt

W dniu 11 września 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

bagrowanie szuwaru trzcinowego na polderze Sątopy-Samulewo

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  wybor_oferty - 02.10.2012 r. (136 kB)

00_ogloszenie_o_przetargu - 11.09.2012 r. (276 kB)

zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy - 11.09.2012 r. (216kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob - 11.09.2012 r. (207 kB)

zalacznik_nr_03_wykaz_referencji - 11.09.2012 r. (165 kB)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy - 11.09.2012 r. (265 kB)

zalacznik_nr_05_kosztorys_slepy - 11.09.2012 r. (219 kB)

zalacznik_nr_06_pozwolenie_wodnoprawne- 11.09.2012 r. (439 kB)

zalacznik_nr_07_zmiana_pozw._wodnoprawnego - 11.09.2012 r. (437 kB)

ogloszenie_TED - 11.09.2012 r. (141 kB)

loga_ckps_1

   

W dniu 6.09.2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pt.: Czynna ochrona nowych stanowisk brzozy niskiej. Odsłonięcie 12 stanowisk brzozy niskiej poza rezerwatem Jezioro Wiejki, wchodzącego w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie.pdf 24.09.2012 r. (44 KB)

pdf ogłoszenie wysłane do dzu ue.pdf 6.09.2012 r. (138 KB)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 11.09.2012 r. (92 KB)

doc załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 11.09.2012 r. (52 KB)

doc załącznik nr 2 do ogłoszenia - wykaz zrealizowanych zamówień.doc 11.09.2012 r. (42 KB)

pdf załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf 11.09.2012 r. (64,2 KB)

jpg załącznik nr 4 - mapa Rabinówka.jpg 11.09.2012 r. (1 956 KB)

jpg załącznik 5 - mapa Kuchmy.jpg 11.09.2012 r. (1 563 KB)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 6.09.2012 r. (44,4 KB)

alt

 

W dniu 3 września 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu Regulamin Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pt.: Remont 3 mostków drewnianych i grobli Rzędziany – Pańki na długości 740 m, wchodzącego w zakres projektu „Utrwalenie uzyskanych efektów renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego”, zwanego dalej Projektem, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załączniki do pobrania poniżej.

pdf wybór oferty.pdf 21.09.2012 r. (29,3 KB)

pdf zmiana w treści przetargu i przedłużenie terminu składania ofert.pdf 7.09.2012 r. (42 KB)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 3.09.2012 r. (65,6 KB)

doc załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 3.09.2012 r. (37,0 KB)

doc załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych zamówień.doc 3.09.2012 r. (38,0 KB)

pdf załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf 3.09.2012 r. (43,7 KB)

pdf załącznik nr 4 -przedmiar robót mostek.pdf 3.09.2012 r. (23,7 KB)

pdf załącznik nr 5 - przedmiar robót grobla.pdf 3.09.2012 r. (22,5 KB)

jpg załącznik nr 6 - mapa.jpg 3.09.2012 r. (1 945 KB)

pdf regulamin zawierania umów PTOP.pdf 3.09.2012 r. (37,5 KB)

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

W dniu 31 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usług polegających na:

Wykoszeniu 254,13 ha szuwarów na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie.
Usunięciu 27,13 ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie.
Rozrzedzeniu 40,50 ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie.
Odtworzeniu 16,32 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie.
Wyrównaniu fragmentu terenu spycharką w ostoi lęgowej cietrzewia.
Posadzeniu sadzonek sosnowych na powierzchni zrębowej w ostoi cietrzewia Rabinówka,

które są związana z realizacją zadania wchodzącego w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf ponowne_rozstrzygnięcie.pdf

pdf rozstrzygnięcie przetargu.pdf

pdf ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_TED_Rabinówka.pdf

pdf ogłoszenie_modyfikacja_3.09.2012.pdf

 pdf ogłoszenie.pdf

pdf ogłoszenie_o_zamówieniu_TED_Rabinówka.pdf

pdf Załącznik_nr_1.pdf

pdf Załącznik_nr_2.pdf

pdf Załącznik_nr_3.pdf

pdf Załącznik_nr_4.pdf

pdf Załącznik_nr_5.pdf

pdf regulamin_zawierania_umów_07.05.2012.pdf

loga_ckps_1

 

 

W dniu 31 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

poprawie stosunków wodnych na torfowisku Zielony Mechacz II

wchodzących w zakres projektu: "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wybór_oferty - 27.09.2012 (276 kB)

zmiana_w_ogloszeniu_z_dnia_31.08.2012r. - 12.09.2012 r. (342 kB) - uwaga zmiana w ogłoszeniu !

00_ogloszenie_o_przetargu_psw_zm - 31.08.2012 r. (362 kB)

zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_psw_zm - 31.08.2012 r.(255 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob_psw_zm - 31.08.2012 r. (240 kB)

zalacznik_nr_03_wykaz_referencji_psw_zm - 31.08.2012 r. (198 kB)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy_psw_zm - 31.08.2012 r. (303 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_psw_zm - 31.08.2012 r. (6962 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_spec_tech_psw_zm - 31.08.2012 r. (588 kB)

 zalacznik_nr_05_pozwolenie_na_wykonanie_robot_budowlanych - 31.08.2012 r. (643 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_1_psw_zm - 31.08.2012 r. (806 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_2_psw_zm - 31.08.2012 r. (1153 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_3_psw_zm - 31.08.2012 r. (461 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_4_psw_zm - 31.08.2012 r. (571 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_5_psw_zm - 31.08.2012 r. (1052 kB)

zalacznik_nr_06_lokalizacja_psw_zm - 31.08.2012 r. (228 kB)

zalacznik_nr_07.2_decyzja_rdos_prowadzenie_robot_psw_zm - 31.08.2012 r. (1004 kB)

zalacznik_nr_07.1_decyzja_rdos_przebywanie_w_strefach_psw_zm - 12.09.2012 r. (927 kB) - dodana decyzja

zalacznik_nr_08_mapa_zielony_mechacz - 31.08.2012 r. (2288 kB)

zalacznik_nr_09_kosztory_slepy_zielony_mechacz - 31.08.2012 r. (453 kB)

zalacznik_nr_10_harmonogram_prac_psw_zm - 31.08.2012 r. (120 kB)

regulamin_zawierania_umow_PTOP_psw_zm - 31.08.2012 r. (120 kB)

e-notice_ogłoszenie_w_suplemencie_do_dziennika_urzedowego_ue - 31.08.2012 r. (138 kB)

loga_ckps_1

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

związanych z realizacją zadania:

a) zakup drewnianych budek lęgowych dla pójdźki o wymiarach 90x16x16 cm
b) zakup budek lęgowych dla płomykówki o wymiarach 80x40x50 cm z płyty OSB

będącego częścią projektu „Utrwalenie efektów aktywnej ochrony miejsc lęgowych uszatki, płomykówki i pójdźki na terenie parków krajobrazowych i narodowych północnego Podlasia" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybr_oferty.pdf

pdf zapytanie_budki.pdf
pdf Regulamin_zawierania_umow_.pdf
doc wzor_oferty.doc

nfos_sowy

W dniu 27 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

poprawie stosunków wodnych na torfowisku Gązwa

wchodzących w zakres projektu: "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_psw_gw_czesc_I - 26.09.2012 r. (276 kB)

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_psw_gw_czesc_II_III - 21.09.2012 r. (280 kB)

 

zmiana_w_ogloszeniu_o_przetargu_psw_gw_z_dnia_27.08.2012 r. - 11.09.2012 r. (305 kB) - uwaga zmiana !

zalacznik_nr_13_zestawienie_urzadzen_psw_gw - 11.09.2012 r. (243 kB)

 

odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_07-09-2012r. - 07.09.2012 r. (794 kB)

  odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_05-09-2012r. - 05.09.2012 r. (388 kB)

odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_30-08-2012r. - 31.08.2012 r. (803 kB)

 

00_ogloszenie_o_przetargu_psw_gw - 27.08.2012 r. (365 kB)

zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_psw_gw - 27.08.2012 r. (262 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob_psw_gw - 27.08.2012 r. (241 kB)

zalacznik_nr_03_wykaz_referencji_psw_gw - 27.08.2012 r. (198 kB)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy_psw_gw - 27.08.2012 r. (308 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_psw_gw - 27.08.2012 r. (10 224 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_spec_tech_psw_gw - 27.08.2012 r. (547 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_arkusze_psw_gw - 27.08.2012 r. (22 824 kB)

zalacznik_nr_06_lokalizacja_psw_gw - 27.08.2012 r. (287 kB)

zalacznik_nr_07.1_decyzja_rdoś_pozwolenie_na_budowe - 27.08.2012 r. (928 kB)

zalacznik_nr_07.2_warunki_prowadzenia_robot - 27.08.2012 r. (1454 kB)

zalacznik_nr_08_mapa_ewidencyjna_gazwa - 27.08.2012 r. (1406 kB)

zalacznik_nr_09_kosztory_slepy_gazwa - 27.08.2012 r. (1062 kB)

zalacznik_nr_10_harmonogram_prac_psw_gw - 27.08.2012 r. (191 kB)

zalacznik_nr_11_regulamin_zawierania_umow - 27.08.2012 r. (873 kB)

zalacznik_nr_12_zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_psw_gw - 27.08.2012 r. (375 kB)

e-notice_ogłoszenie_w_suplemencie_do_dziennika_urzedowego_ue - 27.08.2012 r. (159 kB)

loga_ckps_1

W dniu 21 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację  robót budowlanych pod nazwą: Przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenie rezerwatów "Jezioro Wiejki”  i  „Gorbacz” poprzez budowę urządzeń hydrotechnicznych wchodzących w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf unieważnienie postępowania.pdf 11.09.2012 r. (62,5 KB)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 24.08.2012 r. (127 KB)

pdf ogłoszenie opublikowane w dzu ue.pdf 24.08.2012 r. (185 KB)

pdf załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf 24.08.2012 r. (51 KB)

pdf załącznik nr 2 - wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf 24.08.2012 r. (37 KB)

pdf załącznik nr 3 - wykaz osób.pdf 24.08.2012 r (48 KB)

pdf załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf 24.08.2012 r. (105 KB)

pdf załącznik nr 5 - decyzja WPN.670.1.69.2011.BM.pdf 24.08.2012 r. (1 385 KB)

pdf załącznik nr 6 - decyzja WPN.670.1.70.2011.BM.pdf 24.08.2012 r. (2 190 KB)

pdf załącznik nr 7 - wytyczne przyrodnicze.pdf 24.08.2012 r. (36 KB)

zip załącznik nr 8 - dokumentacja techniczna (próg - Jezioro Wiejki).zip 24.08.2012 r. (3 600 KB)

zip załącznik nr 9 - dokumentacja techniczna (przepust, grobla - Jezioro Wiejki).zip 24.08.2012 r. (1 800 KB)

zip załącznik nr 10a - dokumentacja techniczna (zastawki, progi, próg bystrotok - Gorbacz).zip 24.08.2012 r. (3 160 KB)

zip załącznik nr 10b - dokumentacja techniczna (zastawki, progi, próg bystrotok - Gorbacz).zip 24.08.2012 r. (3 760 KB)

zip załącznik nr 10c - dokumetacja techniczna (zastawki, progi, próg bystrotok - Gorbacz).zip 24.08.2012 r. (2750 KB)

pdf ogłoszenie o zamówieniu przekazane do dzu ue.pdf 21.08.2012 r. (156 KB)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 21.08.2012 r. (44,4 KB)

alt

W dniu 21 sierpnia  2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację robót polegających na:

remoncie (rewitalizacji) dachów budynków gospodarczych w Młynowie 38, Jarzeniu 9, Jarzeniu 11 oraz Jarzeniu 13

 

w związku z realizacją zadania C.9 remont dachów będącego częścią projektu: nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

zawiadomienie_o_wyborze_oferty - 13.09.2012 r. (287 kb)

 

ogłoszenie _przetargu_remont_dachów – 21.08.2012 r. (247 kb)

zalacznik_nr_01_ formularz _ ofertowy_remont_dachów – 21.08.2012 r. (199 kb)

zalacznik_nr_02_oswiadczenia_remont_dachów – 21.08.2012 r. (186 kb)

zalacznik_nr_03_wykaz_osób_remont_dachów – 21.08.2012 r. (140 kb)

zalacznik_nr_04_umowa_remont_dachów - 21.08.2012 r. (244 kb)

zalacznik_nr_05_projekt_remont_dachów– 21.08.2012 r. (3 012 kb)

zalacznik_nr_06_kosztorys_remont_dachów – 21.08.2012 r. (2 081 kb)


loga_life

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ LIFE 08NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)., na ODTWORZENIE ŁĄK W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ - 2012.

pdf Rozstrzygniecie_28.08.12.pdf

pdf SIWZ_ki_PB_2012.pdf

pdf SIWZ_ki_PB_2012_zal1.pdf

pdf SIWZ_ki_PB_2012_zal2.pdf

pdf SIWZ_ki_PB_2012_zal3.pdf

pdf SIWZ_ki_PB_2012_zal4.pdf

pdf SIWZ_ki_PB_2012_zal5.pdf

pdf SIWZ_ki_PB_2012_zal6.pdf

pdf SIWZ_ki_PB_2012_zal7.pdf

pdf Obszar_1.pdf

pdf Obszar_1._2.pdf

pdf Obszar_3.pdf

pdf Obszar_4.pdf

W dniu 16 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pt.: Ręczne oczyszczenie starorzeczy z roślinności wraz z wywiezieniem biomasy na łącznej dł. 4,88 km (obręby ewid.: Rzędziany - gmina Tykocin, Pańki, Rogowo, Majątek Rogowo - gmina Choroszcz), wchodzącego w zakres projektu „Utrwalenie uzyskanych efektów renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poniżej załączniki do pobrania.

pdf informacja o wyborze oferty.pdf 24.08.2012 r. (39,4 KB)

jpg zmiany w siwz.jpg17.08.2012 r. (372 KB)

pdf siwz.pdf 16.08.2012 r. (55,3KB)

pdf siwz - zmieniony.pdf 17.08.2012 r. (55,3 KB)

jpg załącznik nr 1 - lokalizacja przedmiotu zamówienia.jpg 16.08.2012 r. (1 698 KB)

pdf załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf 16.08.2012 r. (36,0 KB)

pdf załącznik nr 3.pdf 16.08.2012 r. (49 KB)

pdf załącznik nr 3 - wzór umowy zmieniony.pdf 17.08.2012 r. (48,1 KB)

pdf regulamin zawierania umów PTOP.pdf 16.08.2012 r. (37,5 KB)

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

W dniu 16 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

budowie sztucznej wyspy na polderze Kwiecewo

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybór_oferty_Kwiecewo - 05.09.2012 r. (148 kB)

informacja_o_zmianie_tresci_ogloszenia_z_dnia_16.08.2012r. - 21.08.2012 r. (176 kB) - uwaga zmiana

zmiana_e_notice - 21.08.2012r. (75 kB) - uwaga zmiana

  00_ogloszenie_o_przetargu - 16.08.2012 r. (237 kB)

zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy - 16.08.2012 r. (144 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob - 16.08.2012 r. (153 kB)

zalacznik_nr_03_wykaz_referencji - 16.08.2012 r. (128 kB)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy - 16.08.2012 r. (201 kB)

zalacznik_nr_05_lokalizaja_sztucznej _wyspy - 16.08.2012 r. (1820 kB)

zalacznik_nr_06_projekt_budowlany - 16.08.2012 r. (7360 kB)

zalacznik_nr_07_kosztorys_slepy - 16.08.2012 r. (267 kB)

zalacznik_nr_08_specyfikacja - 16.08.2012 r. (368 kB)

zalacznik_nr_09_warunki_prowadzenia_robot - 16.08.2012 r. (1270 kB)

zalacznik_nr_10_zmiana_warunkow_prowadzenia_robot - 16.08.2012 r. (704 kB)

zalacznik_nr_11_pozwolenie_na_budowe - 16.08.2012 r. (1040 kB)

ogloszenie_TED - 16.08.2012 r. (136 kB)

loga_ckps_1

W dniu 16 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

bagrowaniu szuwaru trzcinowego oraz budowie sztucznej wyspy
na polderze Sątopy-Samulewo

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

unieważnienie_część_nr_1_Sątopy - 05.09.2012 (266 kB)

wybór_oferty_cześć_nr_2_Sątopy - 05.09.2012 (141 kB)

 

informacja_o_zmianie_tresci_ogloszenia_z_dnia_16.08.2012r. - 21.08.2012 r. (189 kB) - uwaga zmiana

zmiana_e_notice - 21.08.2012r. (81 kB) - uwaga zmiana

00_ogloszenie_o_przetargu - 16.08.2012 r. (239 kB)

zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy - 16.08.2012 r. (171 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob - 16.08.2012 r. (155 kB)

zalacznik_nr_03_wykaz_referencji - 16.08.2012 r. (128 kB)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy - 16.08.2012 r. (206 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_1_Satopy_Samulewo - 16.08.2012 r. (1520 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany_ark_2_Satopy_Samulewo - 16.08.2012 r. (260 kB)

zalacznik_nr_06_kosztorys_slepy - 16.08.2012 r. (339 kB)

zalacznik_nr_07_specyfikacja - 16.08.2012 r. (469 kB)

zalacznik_nr_08_warunki_prowadzenia_robot - 16.08.2012 r. (970 kB)

zalacznik_nr_09_pozwolenie_wodnoprawne - 16.08.2012 r. (439 kB)

zalacznik_nr_10_zmiana_pozwolenie_wodnoprawnego - 16.08.2012 r. (437 kB)

zalacznik_nr_11_pozwolenie_na_budowe - 16.08.2012 r. (940 kB)

ogloszenie_TED - 16.08.2012 r. (142 kB)

loga_ckps_1

W dniu 16 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

budowie sztucznej wyspy i usunięciu grobli na stawie w Pieckach

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybór_oferty_Piecki - 04.09.2012 (192 kB)

 

informacja_o_zmianie_tresci_ogloszenia_z_dnia_16.08.2012r. - 21.08.2012 r. (178 kB) - uwaga zmiana

zmiana_e_notice - 21.08.2012r. (76 kB) - uwaga zmiana

00_ogloszenie_o_przetargu - 16.08.2012 r. (238 kB)

zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy - 16.08.2012 r. (168 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob - 16.08.2012 r. (154 kB)

zalacznik_nr_03_wykaz_referencji - 16.08.2012 r. (129 kB)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy - 16.08.2012 r. (201 kB)

zalacznik_nr_05_projekt_budowlany - 16.08.2012 r. (6970 kB)

zalacznik_nr_06_kosztorys_slepy - 16.08.2012 r. (260 kB)

zalacznik_nr_07_specyfikacja - 16.08.2012 r. (368 kB)

zalacznik_nr_08_warunki_prowadzenia_robot - 16.08.2012 r. (1020 kB)

zalacznik_nr_09_zmiana_warunkow_prowadzenia_robot - 16.08.2012 r. (603 kB)

zalacznik_nr_10_pozwolenie_na_budowe - 16.08.2012 r. (1520 kB)

zalacznik_nr_11_pozwolenie_wodnoprowane - 16.08.2012 r. (956 kB)

ogloszenie_TED - 16.08.2012 r. (136 kB)

 

loga_ckps_1

 

 

 

Numer postępowania: ZOLW/216/04

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego w województwie warmińsko-mazurskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-216/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację usług polegających na:

Budowie obiektów hydrotechnicznych w ostojach żółwia błotnego etap I: Nowe Ramuki, Orłowo Małe i Likusy; w tym budowa grobli ziemnej – 1szt., wykopanie stawów – 10 szt.

pdf mala_retencja_I_zawiadomienie_wybor_oferty.pdf 06/09/2012, 15:33

pdf 00_ogloszenie_mala_retencja_etap_I.pdf 14/08/2012

docx zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_zi.docx 14/08/2012

docx zalacznik_nr_02_wykaz_osob_zi.docx 14/08/2012

docx zalacznik_nr_03_wykaz_referencji_zi.docx 14/08/2012

pdf zalacznik_nr_04_projekt_umowy_zi.pdf 14/08/2012

pdf zalacznik_nr_5_cz_1_proj-bud-Nowe_Ramuki.pdf 14/08/2012, 17:48

pdf zalacznik_nr_5_cz_2_proj_zagospod.ter._Nowe_Ramuki.pdf 14/08/2012, 17:48

pdf zalacznik_nr_5_cz_3_BIOZ_Nowe_Ramuki.pdf 14/08/2012, 17:49

jpg zalacznik_nr_5_cz_4_NRamuki_stawy.jpg 14/08/2012, 17:50

jpg zalacznik_nr_5_cz_5_NRamuki_staw.jpg 14/08/2012, 17:52

zalacznik_nr_5_cz_6_proj-bud-Nidzica.pdf 14/08/2012, 17:54

pdf zalacznik_nr_5_cz_7_Proj._zagospod.ter._Nidzica.pdf 14/08/2012, 17:56

 zalacznik_nr_5_cz_8_BIOZ_Nidzica.pdf 14/08/2012, 17:59

jpg zalacznik_nr_5_cz_9_Nidzica_stawy.jpg 14/08/2012, 18:04

jpg zalacznik_nr_5_cz_10_Nidzica_grobla.jpg 14/08/2012, 18:08

 zalacznik_nr_5_cz_11_Nidzica_grobla_schemat.jpg 14/08/2012, 18:13

jpg zalacznik_nr_5_cz_12_Nidzica_grobla_przekrj_pod.jpg 14/08/2012, 18:19

 pdf zalacznik_nr_6_Lokalizacja_projektowanych_obiektw__w_obrbie_Likusy_arkusz_3.pdf 14/08/2012, 18:25

pdf zalacznik_nr_6_Lokalizacja_projektowanych_staww_w_obrbie_Nowa_Kaletka_arkusz_1.pdf 14/08/2012, 18:32

pdf zalacznik_nr_6_Lokalizacja_projektowanych_staww_w_obrbie_Orowo_arkusz_2.pdf 14/08/2012, 18:39

pdf zalacznik_nr_7_decyzja_RDOS_warunki_robot.pdf 14/08/2012, 18:46

pdf zalacznik_nr_8_cz_1_Nowe_Ramuki_kosztorys.pdf 14/08/2012, 18:54

pdf zalacznik_nr_8_cz_2_Nidzica_koszty.pdf 14/08/2012, 19:02

pdf zalacznik_nr_9_harmonogram_prac.pdf 14/08/2012, 19:02

 

 

pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf 14/08/2012, 19:03

pdf ogloszenie_TED_ENOTICES_PTOP-2012-114290-F02-PL.pdf 14/08/2012, 19:02

 

loga_ckps

Numer postępowania: ZOLW/216/03

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zadania pt.:

Poprawa warunków na lęgowisku żółwi na terenie: Nadl. Nowe Ramuki, Nadl. Jedwabno i rez. Nadrowskie Bagno.

wchodzącego w zakres projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf trzebiez_II_zawiadomienie_wybor_oferty.pdf 24/08/2012, 16:13

W dniu 14.08.12r. zmieniono ogłoszenie w punkcie "VII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty."

pdf zmienione_-_ogloszenie_poprawa_legowisk.pdf 14/08/2012, 13:29

pdf ogloszenie_przetarg_trzebiez_lgowiska.pdf 13/08/2012, 17:11

pdf zalacznik_nr_1_mapa_Dzierzguny.pdf 13/08/2012, 17:13

pdf zalacznik_nr_2_mapa_Dzierzguny.pdf 13/08/2012, 17:15

pdf zalacznik_nr_3_mapa_Jedwabno.pdf 13/08/2012, 17:17

pdf zalacznik_nr_4_napa_Nadrowskie_B.pdf 13/08/2012, 17:18

doc zacznik_nr_5_formularz_ofertowy.doc 13/08/2012, 17:18

pdf zalacznik_nr_6_umowa.pdf 13/08/2012, 17:19

pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf 13/08/2012, 17:19

 pdf ogoszenie_TED.pdf 14/08/2012, 13:32

  

loga_ckps

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.