Program Partnerstwa Transgranicznego

Co to są Fundusze Norweskie?

Jest to bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca z trzech krajów tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Z ogólnej kwoty wsparcia wynoszącej 1,239 mld. Euro, Polska otrzymała 533,51 mln. Euro.

Co to jest Program Partnerstwa Transgranicznego?

Program Partnerstwa Transgranicznego jest to program grantodawczy propagujący ideę współpracy transgranicznej realizowany przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Program finansowany jest przez Norweski Mechanizm Finansowy.

Celem programu jest umożliwienie przepływu i wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy, a poprzez to zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej we wszystkich regionach Zjednoczonej Europy. Polska w tym procesie pełni rolę tłumacza zjawisk społecznych między Europą Wschodnią i Zachodnią.

W sierpniu 2009 roku PTOP w wyniku konkursu wniosków przyznano środki na realizację projektu we współpracy z Vogelschutz Komitee e.V., pt.: "Naprzód PTOP! Wzrost kompetencji NGO szansą na kompleksowe zarządzanie ochroną przyrody w NE Polsce".

Program Partnerstwa Transgranicznego

Łąka należąca do PTOP, Niecka Gródecko - Michałowska. Siedlisko występowania ptaków siewkowatych: rycyków, czajek, derkaczy...

A teraz o Vogelschutz Komitee e.V. słów kilka

Jest to Stowarzyszenie powołane 5 kwietnia 1996 celem ochrony ptaków, przyrody, zwierząt i ich środowiska życia.

VsK angażuje się w działania mające na celu zwiększenie ilości miejsc lęgowych ptaków, walczy przeciw nadużyciom związanym z handlem żywymi zwierzętami. Występuje również przeciw odstrzałom ptaków migrujących w krajach Europy Południowej.

Szefem Vogelschutz Komitee e.V jest dr Eberhard Schneider. Biolog z wykształcenia, specjalista od biologii zająca europejskiego. Człowiek instytucja o ogromnej wiedzy w zakresie biologii wielu gatunków fauny i flory oraz ochrony środowiska..

Historia naszej znajomości:

Współpraca została nawiązana ok. 5 lat temu. Od tamtej pory PTOP i VsK utrzymują kontakt i realizują wspólnie projekty polegające na czynnej ochronie środowiska, np.: VsK przekazało do tej pory ponad 400 000 PLN na wykupywani gruntów i tworzenie społecznych rezerwatów ochrony przyrody. Inne działania wspierane finansowo przez VsK to np.: wykaszanie łąk oraz inwentaryzacji ptaków na terenach wcześniej zrekultywowanych ze środków VsK.

Informacje o wszystkich realizowanych przez VsK projektach można znaleźć na stronie www.vogelschutz-komitee.de.

Uczestnicy spotkania studyjnego w Puszczy Białowieskiej, marzec 2010.

Uczestnicy spotkania studyjnego w Puszczy Białowieskiej, marzec 2010.

Naprzód PTOP - czyli wspólny plan działania!

Projekt zakładał 4 główne działania do zrealizowania:

  1. pobyt grupy pracowników i współpracowników VsK w Polsce, określenie potrzeb i problemów charakterystycznych dla PTOP,

  2. pobyt konsultanta niemieckiego w Polsce, który zaproponuje rozwiązanie tych problemów,

  3. pobyt grupy pracowników PTOP w Niemczech - warsztaty celem opanowania dobrych praktyk w zarządzaniu ochroną środowiska na przykładzie działania Vogelschutz Komitee,

  4. wydanie poradnika dobrych praktyk - podsumowującego wszystkie warsztaty, działania i wyjazdy. Ma być to kompendium wiedzy, które zostanie przekazane innym instytucjom, zainteresowanym osobom indywidualnym, z którymi w tej chwili współpracujemy. Dodatkowo będzie to wydawnictwo, którego zamierzamy używać w najbliższej przyszłości po zakończeniu tego projektu przy nawiązywaniu partnerstw z zagranicznymi i polskimi organizacji.

 

A teraz o realizacji projektu - czyli jak to było naprawdę.

Pierwsza wizyta studyjna odbyła się w marcu 2010 roku. Wtedy to 5 osób wytypowanych przez Dr Eberharda Schneidera przyjechało do Polski na 5 dni.

Byli to:

Eberhard Schneider Prezydent Vogelschutz Komitee e.V.

Cornelius Voye - pracownik VsK, opiekun ostoi żurawi na stawach w Linum (okolice Berlina)

Andreas Wenk - opiekun ostoi Oranienbaumer Heide (okolice Dessau) i Wulfener Bruch (okolice Magdeburga), pracownik organizacji Primigenius gGmbH.

Karl-Heinz Sass - artysta fotografik i filmowiec, wolontariusz w organizacji Landschaftsfoerderverein Oberes Rhinluch.

Thomas Maschke - opiekun ostoi Ziegeunerwäldchen (okolice Hanoweru), pracownik organizacji pozarządowej Biotop-Management-Initiative e.V.

Ze strony polskiej w spotkaniu brali udział:

Roman Kalski dyrektor Sekretariatu PTOP w Białymstoku, 
Anna Suchowolec pracownik PTOP, koordynator projektu ochrony doliny Narwi,
Gabriela Kułakowska, koordynator projektu "Naprzód PTOP!", asystent koordynatora programu ochrony kuraków leśnych,
Edyta Kapowicz koordynator projektu "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" region Puszcza Knyszyńska,
Ewa Łazowska główna księgowa, prowadzi finanse wszystkich projektów realizowanych przez PTOP,
Tomasz Kułakowski Prezes PTOP, 
Przemysław Bielicki Wiceprezes PTOP,
Jarosław Chyra koordynator projektu "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" region Puszcza Białowieska,
Marta Potocka pracownik PTOP, koordynator programu ochrony kuraków leśnych,

Podczas 5-o dniowego pobytu odwiedziliśmy Puszczę Białowieską, Nieckę Gródecko - Michałowską, Dolinę Narwi, Biebrzański Park Narodowy i Warmię.

A co się wydarzyło w Niemczech w dniach 21-27 marca 2010 roku?

W tych dniach pracownicy PTOP wzięli udział w wizycie studyjnej w Niemczech.
Uczestnicy wyjazdu:
Roman Kalski,
Anna Suchowolec,
Edyta Kapowicz,
Gabriela Kułakowska.

Program wizyty:

22 marca
Stawy w Linum - ornifauna - żurawie, bociany, ptaki wodno-błotne.

Zarządzanie środowiskiem - stawy rybne a ptaki, ptaki wędrowne: miejsce odpoczynku dla żurawi, dzikich gęsi i kaczek.

- Karl-Heinz Sass, Cornelius Voye, Dr. Eberhard Schneider,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Stacja terenowa Dolina Rzeki Rhin. Stowarzyszenie - Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch.

Spotkanie przy okrągłym stole: ochrona i zarządzanie; Dr. Norbert Schneeweiss, Karl-Heinz Sass, Cornelius Voye, Dr. Eberhard Schneider.

Sesja filmowa : Dolina rzeki Rhin - autor Karl-Heinz Sass.

Pokaz slajdów: Jak VsK chroni ptaki - zdjęcia z Cypru i Hiszpanii - autor Dr. Eberhard Schneider.

23 marca
Okolice miasta Dessau - Wrzosowiska Oranienbaum, ochrona środowiska na terenach po poligonie wojskowym: rekonstrukcja pierwotnego wrzosowiska, wypas koni i krów.

Organizacja - Primigenius gGmbH - Andreas Wenk,

Na południe od Magdeburga, dolina rzeki Łaby - Wulfener Bruch - rekonstrukcja podmokłych łąk, wypas bydła i koników.

Primigenius gGmbH - Andreas Wenk, NN

24 marca
"Ziegeunerwäldchen" na południe od Hanoweru: rekonstrukcja terenów podmokłych w otoczeniu intensywnie uprawianych terenów rolniczych. Działania i sukcesy.

Biotop / Vsk - Thomas Maschke, Dr. Eberhard Schneider

25 marca
Okrągły stół prezentacja obszaru chronionego krajobrazu na terenie lasu Zarth.

Mr. Schubert, Katrin Greiser i Straż Ochrony Przyrody - Bardenitz (Park Krajobrazowy Nuthe Nieplitz).

Zarth - las bagienny - renaturyzacja; zarządzanie na ekstensywnie użytkowanych łąkach, ochrona i zwiększanie bioróżnorodności gatunkowej.

VsK - Dr. Eberhard Schneider, Straż Ochrony Przyrody Bardenitz; Park Krajobrazowy Nuthe Nieplitz, Andreas Paepke.

26 marca

Raketenwald - ochrona środowiska na terenach po poligonie wojskowym; buczyna. Bunkry powojskowe - miejsce zimowania wielu gatunków nietoperzy. Podnoszenie bioróżnorodności - bez prowadzenia gospodarki leśnej "niech sobie rośnie!".

Dr. Eberhard Schneider

Berlin Spandau - twierdza - obecnie najważniejsze miejsce zimowania wielu gatunków nietoperzy. Nietoperze w terrarium - jak przybliżyć temat szerokiej publiczności. Jörg Harder, Berliner Artenschutz Team (BAT).

Na zakończenie projektu wydaliśmy broszurę pt:

"Partnerstwo dla ochrony środowiska" - zawierający opis realizacji projektu oraz przykłady projektów realizowanych we współpracy przez organizacje pozarządowe i jednostki administracji publicznej na terenie Niemiec i Polski. Broszura została wydana w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Rozesłaliśmy ją do wszystkich członków PTOP, organizacji pozarządowych, jednostek lasów państwowych, urzędów i innych jednostek współpracujących z PTOP na terenie Polski i za granicą.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl