Zapisz się

Konie i krowy na wypasie...

DSC01409m28 marca 2017 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB 200007". Projekt przewiduje ochronę populacji ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi poprzez optymalne kształtowanie siedlisk za pomocą wypasu polskiej czerwonej krowy i koników polskich. Naszymi działaniami będziemy chronić następujące gatunki ptaków: dubelt, derkacz, błotniak stawowy, rycyk, kropiatka, krwawodziób, czajka, batalion.

Projekt zakłada zachowanie i przywracanie wypasu na powierzchni 279 ha, w tym celu zbudujemy odpowiednią infrastrukturę: ogrodzenia, wiaty, odłownie, wodopoje, brody, drogi dojazdowe do pastwisk. Ponadto będzie prowadzony monitoring gatunków wskazanych w PZO na całym obszarze Natura 2000, będą realizowane działania edukacyjno-promocyjne oraz monitoring/ewaluacja efektów projektu.

Projekt „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB 200007" o numerze: POIS.02.04.00-00-0131/16 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail